Planer

 

Copyright: Getty Images

Disse planene er kun ment som et forslag. Man kan f. eks. ta utgangspunkt i en av våre foreslåtte planer, for deretter å bearbeide og tilpasse den for enkeltelever, grupper eller klasser. Vi har lagt ut planforslagene som word-filer for at det skal være enkelt å kopiere dem, klippe og lime i dem osv.


De 8 bøkene som inneholder en fagdel, er bygd opp slik:


Part One: Crossing Borders

Første del av boka dekker mange av kompetansemålene innenfor hovedområdene Språklæring, Kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur i læreplanen. Vi foreslår at dette utgjør ca. 60–65 % av kurset.


Part Two: Working around the World

Andre del av boka dekker mange av de samme kompetansemålene, men er vinklet mot de ulike yrkesfagene. Målet om å beherske et bredt ordforråd er særlig vektlagt. Vi foreslår at dette utgjør ca. 35–40 % av kurset.


Planlegging av undervisningen

Et undervisningsår består av 38 uker, men det vil alltid gå bort noen uker. La oss regne med 34 uker i praksis. Det gir oss 102 undervisningstimer på VG1. La oss for enkelhets skyld regne med 100.

Hvis vi legger oss på en linje der den generelle delen får 60% av tida, ender vi med å bruke 60 timer på den generelle delen og 40 timer på den yrkesfaglige delen. Øker vi på den ene sida, må vi regne med å redusere på den andre.

I snitt kan vi da bruke 4 uker på hvert av de 5 kapitlene i den generelle delen av boka.

Den yrkesfaglige delen består av 4 kapitler. Bruker vi 3 uker på hvert kapittel, har vi ei god uke igjen til repetisjon på slutten av året.


Variasjon

I disse planene veksler vi mellom generelle og yrkesfaglige kapitler. Det gir mer variasjon i kurset. I tillegg er det et poeng å komme i gang med det yrkesrelaterte stoffet så tidlig som mulig.

Vi har valgt å sette av like mye tid til hvert av kapitlene, 4 uker til de generelle kapitlene og 3 uker til de yrkesfaglige. Dette kan naturligvis endres på.


Fellesboka

Vi har også lagt inn forslag til årsplan for brukere av Tracks 1 - Fellesbok som kom ut i 2009. I denne planen legges det opp til at man skal jobbe med kapitlene i den rekkefølgen de står i boka, med ett unntak. Vi foreslår å legge inn arbeidet med kapittel 7 - som dreier seg om yrkesrelaterte temaer - i den siste perioden før jul. Da har elevene jobbet lenge med allmenne emner og vil være motiverte for å gå løs på yrkesrelaterte problemstillinger.


Arbeidsmåter

Disse planene går i svært liten grad inn på hvilke arbeidsmåter som skal benyttes i undervisningen. Arbeid på nett er f.eks. sjelden nevnt spesifikt i planforslagene, men vi anbefaler å gjøre bruk av våre nettressurser. Legg merke til at mange av oppgavene i boka også kan løses på nett. Dette kan være en betydelig motivasjonsfaktor for mange elever.


Differensiering

Det er viktig å ikke legge opp altfor mange tekster, da det kan bli veldig hektisk. Vurder om man har tid til så mange tekster som disse planene legger opp til. Vurder også om man skal lese fullversjonen, eller om man skal bruke Shortcuts. (Hvis man ønsker å arbeide med papirversjoner, kan man kopiere Shortcuts fra nett og lime disse inn i Word). Gjennom Shortcuts vil man kunne få essensen av teksten og spare tid, selv om elevene går glipp av noe, ikke minst når det gjelder litterære tekster. Shortcuts kan utmerket godt også brukes som førlesning.

De varierte og tallrike oppgavene, både i læreboka og på nettet, bør kunne utnyttes til differensiering (se merking av oppgaver i lærebok). Prioriterer man å gjøre mange av oppgavene i læreboka og på nettet, må man selvsagt redusere på antallet tekster. Prioriterer man å jobbe med filmer, må tekstmengden reduseres.