Informasjon: TRACKS 2

Tracks 2 – engelsk for yrkesfag Vg2
Forfattere: Petter Fuhre – Siri Hunstadbråten – Helen Murray

Komponenter:

• Tracks 2 alt-i-ett-bok (tekstbok + oppgaver)
• Tracks 2 lærer-cder
• Gratis nettsted: tracks.cappelen.no
• Lærerveiledning: gratis på nettstedet

Tracks 2 er Cappelens læreverk i engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg2. Tracks-serien ble innledet med Tracks 1 for Vg1 i 2006, og til sammen oppfyller læreverket kravene i den nye læreplanen for engelsk i Kunnskapsløftet. På Vg2 skal elevene ha to timer engelsk i uka – til sammen har de fem timer engelsk over to år.

 

Tracks 1 består av 8 bøker som dekker de 9 ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og 1 fellesbok som kan brukes dersom man foretrekker et alternativ uten fagretting. Tracks 2 er én felles bok for alle yrkesfaglige utdanningsprogram.


Hva er videreført fra Tracks 1?

Tracks 1 er blitt svært godt mottatt av lærere og elever, og vi har selvsagt beholdt og videreutviklet de beste sidene når vi har utarbeidet oppfølgeren Tracks 2. Her er noen eksempler:


• Differensiering:
Vi har tatt hensyn til ulike læringsstiler og til ulike interesser – alt for å øke elevenes motivasjon for faget. Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord her.
Kapitlene innledes med visuelle og aktiviserende opplegg som skal gi alle elevene en myk inngang til tematikken. De vanskeligste tekstene har “Shortcuts” i boka med egne oppgaver, og mange av de andre tekstene har det samme på nettsidene. Den siste teksten i hvert kapittel ligger på et høyere nivå enn de andre (“Next Step”), og er ofte en autentisk tekst.

Vi innleder oppgavene til hver tekst med en oppgave som alle skal kunne klare, og krevende oppgaver er merket med et symbol. På nettsidene vil elevene kunne gjøre mange av bokas oppgaver og få umiddelbar respons. Oppgavene som også ligger på nettsiden, er markert med et symbol.

• Språklæring:
Den nye læreplanen vektlegger språklæring, og det har blitt gitt flere signaler om at dette også vil bli sentralt ved eksamen. Tracks 2 følger opp den systematiske gjennomgangen av språklige fallgruver fra Tracks 1. All språktreningen får en mest mulig praktisk og konkret utforming, og elevene kan jobbe videre med interaktive språkoppgaver på nettsidene.

• Tematikk:
Som i forgjengeren fokuseres det i Tracks 2 på emner som er sentrale i den nye læreplanen, og som elevene vil ha interesse og motivasjon for å lære om. Vi møter mange ulike mennesker fra mange himmelstrøk i boka, mennesker elevene vil kunne identifisere seg med. Kapitlene tar bl.a. for seg vår globale medieverden og engelsk som internasjonalt verdensspråk, og spennende land som f.eks. Canada og New Zealand presenteres ved hjelp av faktakart, illustrasjoner, sakprosa og litteratur.


Yrkesretting

Læreplanen gir flere åpninger for arbeid med yrkesrettede tekster og vokabular, og i Tracks 1 er dette grundig ivaretatt i de 8 bøkene som inneholder fagrettede kapitler. Elevene vil derfor ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og vokabular innenfor sitt fagfelt i løpet av det første året.

Mens elevene på Vg1 følger klart definerte grunnopplæringskurs innenfor hvert utdanningsprogram, splittes de på Vg2 opp i et stort antall spesialiserte yrkesretninger. Med to engelsktimer i uka ville det vært vanskelig å gi hver enkelt elev et tilstrekkelig antall relevante tekster og oppgaver til sitt fagfelt innenfor rammene av en tekstbok.

Vi har derfor valgt å lage et kapittel (“Work Matters”) som dreier seg om yrkes- og arbeidsliv i vid forstand, der tematikken er generelt interessant for alle. I dette kapitlet åpner oppgavene og nettressursene for at elevene kan jobbe videre med noen av temaene i relasjon til sitt eget yrkesfag. Eksempler på emner som tas opp i kapitlet er yrkesetikk og diskriminering i arbeidslivet. Kapitlet og boka avsluttes med et opplegg for tverrfaglig fordypningsarbeid rundt emnet “Health and Safety”.

 

Samme læreplan - samme eksamen

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram har nå samme læreplan som elever på andre utdanningsprogram, og de skal opp til samme eksamen. Dette er en ny utfordring, og vi har valgt å møte den på følgende måte:


• Litteratur:
Læreplanen fordrer at alle elever skal kunne analysere litteratur. I boka blir derfor grunnleggende termer som plot, setting, characters og theme introdusert.
Læreplanen sier også at elevene skal lese og drøfte litteratur fra ulike tidsepoker fra 1500-tallet til i dag. Dette er et krevende mål, men i Tracks 2 har vi laget et eget kapittel (“Love through the Ages”) som vil hjelpe elevene godt på vei. Tekstene er korte og har felles tematikk – kjærlighet – noe som gjør det enklere og mer engasjerende å sammenligne språk, stil og innhold. Tekstene spenner fra Shakespeare til moderne litteratur, og til hver tekst er det bare noen få oppgaver.

Kapitlet avsluttes med oppgaver som gir elevene mulighet til å sammenligne og diskutere de tekstene de velger å jobbe med. Vekten er lagt på muntlig aktivitet, ikke analyse.

• Språklæring/Kommunikasjon:
Tracks 2 har mange oppgaver innenfor språk og kommunikasjon som gir elevene godt grunnlag for å oppfylle læreplanens mål om at de skal kunne beskrive og gjøre bruk av språkets formverk og tekststrukturer. Vi legger også vekt på å oppøve elevenes tekstbevissthet, dvs. at de skal kunne arbeide med og produsere ulike teksttyper. Videre oppøver Tracks 2 elevenes evne til å uttrykke seg situasjonstilpasset på engelsk.

• Revision activities:
Som i Tracks 1 avrundes hvert kapittel med oppsummeringsoppgaver og egenevaluering. Her får elevene jobbe med oppgaver som gir dem utfordringer de vil kunne møte igjen på eksamen – kortsvaroppgaver, språkoppgaver og oppgaver som krever at de kan skrive sammenhengende tekster.